2019/2020 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო  უნივერსიტეტში   სხვა უმაღლესი  სასწავლებლებიდან  სტუდენტების მობილობის  ორგანიზაციულ -სამართლებრივი  ღონისძიებების განსაზღვრის  შესახებ

2019/2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან სტუდენტების მობილობის ორგანიზაციულ -სამართლებრივი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ

2019/2020 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო  უნივერსიტეტში   სხვა უმაღლესი  სასწავლებლებიდან  სტუდენტების მობილობის  ორგანიზაციულ -სამართლებრივი  ღონისძიებების განსაზღვრის  შესახებ