თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ბიბლიოთეკაში დიგიტიზაციის მთავარი სპეციალისტის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ბიბლიოთეკაში დიგიტიზაციის მთავარი სპეციალისტის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე

ფუნქციის აღწერა: წიგნადი ფონდის - სახელმძღვანელოების,

მონოგრაფიების, სამეცნიერო შრომების ციფრულ ფორმატში გადატანა

და ბიბლიოთეკის შესაბამის პროგრამაში განთავსება საავტორო

უფლებების სრული დაცვით.

ბიბლიოთეკის მკითხველთა უზრუნველყოფა საჭირო

ლიტერატურის ელექტრონული ვერსიებით


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

- მაგისტრის ხარისხი საინფორმაციული ტექნოლოგიების და მონაცემთა ბაზების მართვის სფეროში;

- ინგლისური ენის ფლობა;

- კომპიუტერთან მუშაობის ტექნიკური უნარ-ჩვევები:

 გრაფიკული პროგრამები Photoshop, Page Marker, Adobe Acrobat,

Scan Tailor, ABBYY FinReader, SunnyPage, Nitro pro pdf;

 საბიბლიოთეკო პროგრამები: Koha, Dspace;

 დისტანციური სწავლების მართვის სისტემა LMS MOODLE

სამუშაო გამოცდილება:

 დიგიტიზაციის და ტექსტების გაციფრების გამოცდილება

კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს: CV (ფოტოსურათით), პირადობის

მოწმობის ასლი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი

დოკუმენტის ასლი (მაგისტრის ან სამეცნიერო ხარისხის დიპლომის

ასლი–ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საბუთები მიიღება:

საბუთები მიიღება: 2018 წლის 10 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის

ჩათვლით 10.00 საათიდან 18.00 საათამდე (შაბათ–კვირის გარდა), თსსუ–ის

ადმინისტრაციულ კორპუსში, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში,

მე–8 სართულზე, 813 ოთახში; ან გამოგვიგზავნეთ საბუთების ელექტრონული

ვერსია მისამართზე: tsmu.hr@gmail.com.