კონკურსის შედეგები

კონკურსის შედეგები

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტზე 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი