პირველ სემესტრელთა  რეგისტრაცია და 2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

პირველ სემესტრელთა რეგისტრაცია და 2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

პირველ სემესტრელთა პირველადი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია წარმოებს  3 სექტემბერიდან   14  სექტემბერის ჩათვლით.

რეგისტრაციისას გთხოვთ, წარმოადგინოთ შემდეგი საბუთები:

  • განცხადება უნივერსიტეტში ჩარიცხვის თაობაზე;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ამ დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისათვის).
  • ოთხი ფერადი ფოტოსურათი (3X4) და CD; 
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

არასრულწლოვანი აბიტურიენტის ნაცვლად უნივერსიტეტთან ხელშეკრულების გაფორმება შეუძლია მშობელს, რომელიც წარმოადგენს შვილის დაბადების მოწმობას (ასლს).

დეტალებისთვის დაუკავშირდით სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურს ნომერზე: 032 2 54 25 85 

საბანკო რეკვიზიტები:

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22
სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289
საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703 

იხილეთ მობილობით გადმოსულ სტუდენტთათვის დეტალურ ინფორმაცია

იხილეთ ბრძანება - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის განსაზღვრის შესახებ